VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-511-001 – výzva zrušená

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-511-001, aktivita A1 k 31.12.2023 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Viac informácií

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-002 – výzva zrušená

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-002, aktivita D1 k 18.8.2023 z dôvodu presunu financií pod iné aktivity

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Viac informácií

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-003 – výzva zrušená

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-003, aktivita D2 k 31.12.2023 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Viac informácií

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-004 – výzva zrušená

• Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-004, aktivita F1 k 4.2.2022 z dôvodu neprijatia ŽoPr a plánovaného presunu financií pod iné aktivity

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: F1 Verejný vodovod

Viac informácií

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP- CLLD-R026-512-005 – výzva zrušená

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-005, aktivita F2 k 31.12.2023 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: F2 Verejná kanalizácia

Viac informácií

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-006 výzva zrušená

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-006, aktivita B2 k 31.12.2023 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Viac informácií

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-007 – výzva zrušená

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-007, aktivita C1 k 18.8.2023 z dôvodu presunu financií pod iné aktivity

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Viac informácií

VZOR ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Viac informácií