Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných 
službách a vo verejných infraštruktúrach, 
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
IROP, (09.07.2020, Sobrance)

 

 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia: 
7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) 
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb 
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) 
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej 
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
Programu rozvoja vidieka (10.09.2019 Sobrance)

 

 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia: 
4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj)
Programu rozvoja vidieka (02.07.2020, Sobrance)

 

 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia:
5.1.2 – D1 Učebne základných škôl, 
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, 
F1 Verejný vodovod,
IROP,(03.03.2020, Sobrance)

 

 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre podopatrenie:
5.1.1 – A1 Podpora podnikania a inovácií, 
IROP, (04.12.2019) Budova Plynroz, Sobrance.

 

 

Valné zhromaždenie MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z., Dom kultúry (MsKS) Sobrance, 
(12.11.2019)

 

Valné zhromaždenie MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z., Kultúrny dom Lekárovce , (25.08.2020)
a obhliadka výstavby lokálneho múzea "Na čiare" v Lekárovciach (Občianske združenie Na čiare)

MÚZEUM NA ČIARE