Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov
medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, 
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, IROP, (09.07.2020, Sobrance)

 

 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 
Programu rozvoja vidieka (10.09.2019 Sobrance)

 

 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 4.1, 8.6, 
Programu rozvoja vidieka (02.07.2020, Sobrance)

 

 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia 5.1.2 – D1 Učebne základných škôl, 
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, F1 Verejný vodovod, IROP, 
(03.03.2020, Sobrance)

 

 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-R026-511-001, 
pre podopatrenie 5.1.1 – A1 Podpora podnikania a inovácií (04.12.2019) Budova Plynroz, Sobrance.

 

 

Valné zhromaždenie MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z., Dom kultúry (MsKS) Sobrance, 
(12.11.2019)