Odborná exkurzia pre členov a žiadateľov MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
animačná aktivita v duchu budovania vzťahov, inšpirovania sa dobrými príkladmi na území MAS Zlatá cesta 
(5.-7.10.2022) okolie Banskej Štiavnice
Program exkurzie
 
    Športová udalosť „Spoločne k víťazstvu” na podporu rozvoja športu, zachovanie identity, zvýšenie povedomia a
poukázanie na spolupatričnosť v území MAS Zemplín pod Vihorlatom (Futbalový štadión Sobrance, 03.06.2022)Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach,                         
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel IROP, (09.07.2020, Sobrance)Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia: 
7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) 
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) 
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) Programu rozvoja vidieka (10.09.2019 Sobrance)


 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia: 
4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) 
8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj) Programu rozvoja vidieka (02.07.2020, Sobrance)


 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia: 
5.1.2 – D1 Učebne základných škôl, 
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, 
F1 Verejný vodovod, IROP,(03.03.2020, Sobrance)


 

Školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre podopatrenie: 
5.1.1 – A1 Podpora podnikania a inovácií, IROP, (04.12.2019) Budova Plynroz, Sobrance.


 

Valné zhromaždenie MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z., Dom kultúry (MsKS) Sobrance, (12.11.2019)


 

Valné zhromaždenie MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z., 
Kultúrny dom Lekárovce, (25.08.2020) a obhliadka výstavby lokálneho múzea "Na čiare" v Lekárovciach (Občianske združenie Na čiare) 
MÚZEUM NA ČIARE