Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia – UZAVRETÁ

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“)

V Y H L A S U J E

Výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia (ďalej len „výzva na výber OH“):

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 05.09.2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 02.10.2019 
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 09.10.2019

Dokumenty na stiahnutie:

Zverejnené: 04.09.2019

Aktualizácia č.1 Výzvy č. 1 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že aktualizovala Výzvu č. 1 na výber odborných hodntoiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 -2020 pre podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5.

Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1. V texte výzvy upraviť časť 1.3 Výber odborných hodnotiteľov: “Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 09.10.2019 23.10.2019

Výzva č.1 na výber OH pre ŽoNFP – MAS Zemplín pod Vihorlatom – aktualizácia č. 1

Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Zverejnené: 04.10.2019