VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-004

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, O.Z. VYHLASUJE

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-004

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: F1 Verejný vodovod

• Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-004, aktivita F1 k 4.2.2022 z dôvodu neprijatia ŽoPr a plánovaného presunu financií pod iné aktivity

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 20.01. 2020

1.hodnotiace kolo: 20.03.2020

2.hodnotiace kolo: 20.05.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na stiahnutie: 

Výzva IROP_CLLD_R026_512_004

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha_01_Formular_ZoPr_IROP_CLLD_R026_512_004

Príloha_02_Vyzvy _Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_IROP_CLLD_R026_512_004

Príloha_03_Vyzvy_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R026_512_004

Príloha_04_Vyzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_R026_512_004

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_IROP_CLLD_R026_512_004

Príloha_02_ZoPr_Test_podniku_v_tazkostiach_IROP_CLLD_R026_512_004

Príloha_02b_ZoPr_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_IROP_CLLD_R026_512_004

Príloha_02a_ZoPr_Pokyny_k_vyplneniu_testu_podniku_v_tazkostiach_IROP_CLLD_R026_512_004

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub_IROP_CLLD_R026_512_004

Priloha_05_ZoPr-Udelenie_suhlasu_pre_poskytnutie_vypisu_z_registra_trestov_IROP_CLLD_R026_512_004

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_IROP_CLLD_R026_512_004

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_IROP_CLLD_R026_512_004