Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-R026-512-005

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-005 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: F2 Verejná kanalizácia Typ výzvy: otvorená Dátum vyhlásenia: 18.1.2021 1. hodnotiace kolo: 18.3.2021 […]

Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 4.1, 8.6

VÝZVA Č. 2 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV SR 2014 – 2020 PRE PODOPATRENIA  4.1, 8.6 – UZAVRETÁ Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom“ (ďalej […]

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, IROP, (09.07.2020, Sobrance)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie, 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Integrovaný regionálny operačný program, dátum konania: […]

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 4.1, Programu rozvoja vidieka (02.07.2020, Sobrance)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia 4.1 Programu rozvoja vidieka, ktoré sa uskutoční 02.07.2020 o 10:00 hod v priestoroch: Budova Plynroz a.s., (Kúpeľská 66, Sobrance)  POZVÁNKA na školenie 02.07.2020  

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 8.6 Programu rozvoja vidieka (02.07.2020, Sobrance)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia 8.6 Programu rozvoja vidieka, ktoré sa uskutoční 02.07.2020 o 09:00 hod v priestoroch: Budova Plynroz a.s., Kúpeľská 66, Sobrance). POZVÁNKA na školenie 02.07.2020  

Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-R026-512-006

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-006 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Typ výzvy: otvorená Dátum […]

Vyhlásená výzva MAS – podopatrenie 8.6. PRV (Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh)

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_102/8.6./1 Dátum vyhlásenia: 18. 5. 2020 Dátum uzavretia:  21.09.2020 Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Zemplín pod […]

Vyhlásená výzva MAS – podopatrenie 4.1. PRV (Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov)

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_102/4.1/1 Dátum vyhlásenia: 15. 5. 2020 Dátum uzavretia: 18. 9. 2020 Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (Kúpeľská […]

PRACOVNÁ PONUKA

PRACOVNÁ PONUKA Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. hľadá projektového manažéra Máš prax v oblasti tvorby, implementácie a koordinácie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, si doma v oblasti projektového manažmentu alebo regionálneho rozvoja? Tak klikaj na link Link na pracovnú ponuku: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1704393/projektovy-manazer?filter_vpm=1

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia 5.1.2 – D1 Učebne základných škôl, D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, F1 Verejný vodovod, IROP, (03.03.2020, Sobrance)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia, 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach D1 Učebne základných škôl, D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, F1 […]

Vyhlásená výzva MAS – IROP ŠC 5.1.2 – F1 Verejný vodovod

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-004 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach  Aktivita: F1 Verejný vodovod Typ výzvy: otvorená Dátum vyhlásenia: 20. 1. 2020 […]

Vyhlásená výzva MAS – IROP ŠC 5.1.2 – D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-003 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach  Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení Typ výzvy: otvorená Dátum vyhlásenia: […]

Vyhlásená výzva MAS – IROP ŠC 5.1.2 – D1 Učebne základných škôl

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach  Aktivita: D1 Učebne základných škôl Typ výzvy: otvorená Dátum vyhlásenia: 17.12.2019 Uzavretie 1. […]

Aktualizovaná výzva MAS – podopatrenie 7.4. PRV (obce)

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že Aktualizovala Výzvu MAS_102/7.4/1.1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Kód výzvy: MAS_102/7.4/1.1 Dátum vyhlásenia: 29.07.2019 Dátum uzavretia: 26.02.2019 Žiadosti o NFP je možné […]

Školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-R026-511-001, pre podopatrenie 5.1.1 – A1 Podpora podnikania a inovácií

Dňa 04.12.2019 sa konalo v Sobranciach (budova Plynroz, s.r.o.) školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku                                        IROP-CLLD-R026-511-001, pre podopatrenie 5.1.1 – A1 Podpora podnikania a inovácií. Školenie viedol projektový manažér MAS Zemplín pod Vihorlatom, […]

Pozvánka na Valné zhromaždenie (12.11.2019)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na zasadnutie Valného zhromaždenie MAS, ktoré sa uskutoční v utorok 12.11.2019 o 9:00 hod. v Dome kultúry (MsKS) Sobrance. Vzhľadom na dôležitosť a význam Valného zhromaždenia MAS Zemplín pod Vihorlatom o.z. Vás žiadame, aby ste si svoje pracovné povinnosti zorganizovali tak, aby ste sa […]

Konferencia pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“

Dňa 15. – 17.10.2019 sa projektový tím MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. zúčastnil Konferencie pre MAS „Postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP“, ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR. Miesto konferencie: Demänovská Dolina Na trojdňovom  školení nám zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytli dôležité informácie: 1.DEŇ KONFERENCIE Podmienky doručenia ŽoNFP a administratívne overenie […]

Aktualizácia č.1 Výzvy č.1 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 pre podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5.

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že aktualizovala Výzvu č. 1 na výber odborných hodntoiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 -2020 pre podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5. Bližie informácie: http://maszpv.sk/vyzva-c-1-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-z-prv-sr-2014-2020-pre-podopatrenia/

Vyhlásená výzva MAS – IROP ŠC 5.1.1 – A1 Podpora podnikania a inovácií

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Typ výzvy: otvorená Dátum vyhlásenia: 04.10.2019 Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 04.12.2019 […]