POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoPr zameranej na Aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií v rámci špecifického cieľa 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie, 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií Integrovaný regionálny operačný program Dátum konania: 11.05.2023 o 10:00 hod. Miesto konania: Reštaurácia Maňa, Štefánikova 1, 073 […]

Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-R026-512-005

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-005 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: F2 Verejná kanalizácia Typ výzvy: otvorená Dátum vyhlásenia: 18.1.2021 1. hodnotiace kolo: 18.3.2021 […]

Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 4.1, 8.6

VÝZVA Č. 2 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV SR 2014 – 2020 PRE PODOPATRENIA  4.1, 8.6 – UZAVRETÁ Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom“ (ďalej […]

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, IROP, (09.07.2020, Sobrance)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie, 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Integrovaný regionálny operačný program, dátum konania: […]

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 4.1, Programu rozvoja vidieka (02.07.2020, Sobrance)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia 4.1 Programu rozvoja vidieka, ktoré sa uskutoční 02.07.2020 o 10:00 hod v priestoroch: Budova Plynroz a.s., (Kúpeľská 66, Sobrance)  POZVÁNKA na školenie 02.07.2020  

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 8.6 Programu rozvoja vidieka (02.07.2020, Sobrance)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia 8.6 Programu rozvoja vidieka, ktoré sa uskutoční 02.07.2020 o 09:00 hod v priestoroch: Budova Plynroz a.s., Kúpeľská 66, Sobrance). POZVÁNKA na školenie 02.07.2020  

Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-R026-512-006

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-006 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Typ výzvy: otvorená Dátum […]

Vyhlásená výzva MAS – podopatrenie 8.6. PRV (Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh)

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_102/8.6./1 Dátum vyhlásenia: 18. 5. 2020 Dátum uzavretia:  21.09.2020 Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Zemplín pod […]

Vyhlásená výzva MAS – podopatrenie 4.1. PRV (Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov)

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. oznamuje, že zverejnila Výzvu MAS v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_102/4.1/1 Dátum vyhlásenia: 15. 5. 2020 Dátum uzavretia: 18. 9. 2020 Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (Kúpeľská […]

PRACOVNÁ PONUKA

PRACOVNÁ PONUKA Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. hľadá projektového manažéra Máš prax v oblasti tvorby, implementácie a koordinácie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, si doma v oblasti projektového manažmentu alebo regionálneho rozvoja? Tak klikaj na link Link na pracovnú ponuku: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1704393/projektovy-manazer?filter_vpm=1

POZVÁNKA na školenie pre žiadateľov na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenia 5.1.2 – D1 Učebne základných škôl, D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, F1 Verejný vodovod, IROP, (03.03.2020, Sobrance)

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia, 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach D1 Učebne základných škôl, D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, F1 […]