Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. je verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb, založené za účelom vypracovania a vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Cieľom MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.

Územie tvorí 47 obcí okresu Sobrance a 3 obce okresu Michalovce s celkovou rozlohou 586,90 km² a počtom 24 536 obyvateľov. Územie sa nachádza v severovýchodnej časti Košického samosprávneho kraja.

MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. má Poľnohospodárskou platobnou agentúrou schválenú Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou, udelený štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) a stanovenú základnú finančnú alokáciu na implementáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (z EŠIF a ŠR SR) a zároveň stanovenú dodatočnú výkonnostnú alokáciu (z EŠIF a ŠR SR).

V súčasnosti koordinujeme najmä aktivity z programových schém PRV SR a IROP.