Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-R026-511-001 

 

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-511-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 04.10.2019

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 4. dňu príslušného mesiaca

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-511-001, aktivita A1 k 31.12.2023 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu

 

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. vydáva:

AKTUALIZÁCIU VÝZVY č.2 – platná od 4.4.2023

Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na stiahnutie: 

Výzva IROP-CLLD-R026-511-001   – aktualizácia č.2

Informácia_o_aktualizácii_číslo_2_výzvy_IROP_CLLD_R026_511_001aktualizácia platná od 4.4.2023

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha_01_Výzvy_Formulár_ŽoPr_IROP_CLLD_R026_511_001aktualizácia č.2

Príloha_02_Výzvy-_Špecifikácia_rozsahu_oprávnenych_aktivít_a_výdavkov_IROP_CLLD_R026_511_001aktualizácia č.2

Príloha_03_Výzvy_Zoznam_merateľnych_ukazovateľov_IROP_CLLD_R026_511_001aktualizácia č.1

Príloha_04_Výzvy_Kritéria_pre_výber_projektov_IROP_CLLD_R026_511_001aktualizácia č.2

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ŽoPr_Splnomocnenie_IROP_CLLD_R026_511_001

Priloha_02_ŽoPr_Vyhlásenie_o_veľkosti_IROP_CLLD_R026_511_001aktualizácia č.1

Priloha_02a_ŽoPr_Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti_IROP_CLLD_R026_511_001aktualizácia č.1

Príloha_03_ŽoPr_Test_podniku_v_ťažkostiach_IROP_CLLD_R026_511_001

Príloha_03a_ŽoPr_Pokyny_k_vyplneniu_testu_podniku_v_ťažkostiach

Príloha_03b_ŽoPr_Inštrukcia_k_určeniu_podniku_v_tažkostiach_IROP_CLLD_R026_511_001

Priloha_04_ŽoPr_Úverový_prísľub_IROP_CLLD_R026_511_001

Priloha_06_ŽoPr_Udelenie_súhlasu_pre_poskytnutie_výpisu_z_registra_trestov_IROP_CLLD_R026_511_001

Priloha_06_ŽoPr_Rozpočet_projektu_IROP_CLLD_R026_511_001aktualizácia č.1

Priloha_07_ŽoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacieaktualizácia č.1

Priloha_08_ŽoPr_Finananá_analýza aktualizácia č.1

Príloha_09a_ŽoPr_Inštrukcia_k_finančnej_analýze_IROP_CLLD_R026_511_001

Priloha_12_ŽoPr_Prehľad_minimálnej_pomoci_IROP_CLLD_R026_511_001

 

AKTUALIZÁCIU VÝZVY č.1 – platná od 6.9.2022

Dokumenty na stiahnutie

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Výzva IROP-CLLD-R026-511-001 vyhlásená dňa 04.10.2019

Výzva IROP_CLLD_R026_511_001

Prílohy k výzve na stiahnutie

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie