VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-006

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, O.Z. VYHLASUJE

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-006

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 26.05.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 26. dňu príslušného mesiaca

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-006, aktivita B2 k 31.12.2023 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu

 

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. vydáva:

AKTUALIZÁCIU VÝZVY č.2 – platná od 16.08.2023

Dokumenty na stiahnutie → Aktualizácia č. 2

 

AKTUALIZÁCIU VÝZVY č.1 – platná od 15.08.2022

Dokumenty na stiahnutie → Aktualizácia č. 1

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na stiahnutie: 

Výzva_IROP-CLLD-R026-512-006 – aktualizácia č.2

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha 01 Formulár_ŽoPr_IROP-CLLD-R026-512-006 – aktualizácia č.2

Príloha_02 Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_IROP_CLLD_R026_512_006

Príloha_03_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R026_512_006

Príloha 04 Kritériá_pre_výber_projektov – aktualizácia č.2

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr_Splnomocnenie_IROP_CLLD_R026_512_006

Príloha_02_Test podniku v ťažkostiach_IROP_CLLD_R026_512_006

Príloha_2a_Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_IROP_CLLD_R026_512_006

Príloha_2b_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_IROP_CLLD_R026_512_006

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub_IROP_CLLD_R026_512_006

Priloha_06_ZoPr_Rozpocet_projektu_IROP_CLLD_R026_512_006

Príloha_07_ZoPr_Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_IROP_CLLD_R026_512_006

 

Dokumenty na stiahnutie → Výzva zverejnená dňa 26.5.2020