S T A N O V Y
občianskeho združenia
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Článok 1
Základné ustanovenia

1.1 Občianske združenie s názvom Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len „MAS“) je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť realizáciou cieľov v území MAS

1.2 MAS je občianske združenie, ktoré združuje fyzické a právnické osoby, pôsobiace resp. sídliace na svojom území.

1.3 MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu.

1.4 MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorom na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv (v zložení jednotlivých orgánov MAS, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v zmysle čl. 5 týchto stanov).

Článok 2
Názov a sídlo združenia

Názov: Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Skrátený názov: MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Sídlo: Lekárovce 502, 072 5 Lekárovce

Článok 3
Poslanie, ciele a činnosť MAS

3.1 MAS je občianske združenie založené za účelom vypracovania a vykonávania stratégie miestne rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégie CLLD“), kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má MAS v pláne realizovať na danom území.

3.2 Cieľom MAS je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny.

3.3 MAS vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.

3.4 Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude MAS vykonávať hlavne nasledovné činnosti:

 • vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS;
 • budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu – realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.;
 • vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;
 • zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;
 • príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;
 • prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;
 • výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;
 • monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.
 • zber informácií o území, o rozvoji vidieka, o nástrojoch a ich využití a ich rozširovanie;
 • vydávanie propagačných a informačných materiálov, vrátane spolupráce s regionálnymi i národnými masovokomunikačnými prostriedkami;
 • spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju a obnove vidieka;
 • spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave a realizácii projektov obnovy a trvalo udržateľného rozvoja vidieka;
 • vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev;
 • podpora marginalizovaných skupín za účelom umiestnenia sa na trhu práce;
 • presadzovanie a rozvíjanie miestnej medzisektorovej spolupráce v rámci obnovy a rozvoja územia;
 • ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt územia;
 • podporovanie efektívneho a dlhodobo udržateľného využitia potenciálu územia regiónu prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku;
 • propagovanie rozvoja vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi územia;
 • rozvoj spolupráce pri obnove vidieka na národnej i medzinárodnej úrovni;
 • uchádzanie sa o finančnú podporu realizácie stratégie a zámerov MAS.

3.5 Medzi ďalšie úlohy MAS patrí:

 • plnenie úlohy poskytovateľa v zmysle § 30 ods. 1 zák. č. 292/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov o príspevku z EŠIF;
 • administratívna činnosť – vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.;
 • publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
 • sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku;
 • spolupráca s Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 – 2020, Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.

Článok 4
Členstvo v združení

4.1 Členstvo v MAS je dobrovoľné.

4.2 Členom MAS sa môže, na základe písomnej prihlášky, stať každá právnická a fyzická osoba (vo veku nad 18 rokov), ktorá musí pôsobiť (mať sídlo alebo prevádzku resp. trvalé príp. prechodné bydlisko) na území MAS, a ktorá súhlasí so stanovami MAS a uhradí členský príspevok.

4.3 Členský príspevok sa platí pri vstupe do občianskeho združenia a následne na začiatku každého ďalšieho kalendárneho roka od vzniku členstva, vždy do 31.3. príslušného kalendárneho roka.

4.4 Členstvo v MAS vzniká rozhodnutím výkonného výboru a zaplatením členského príspevku. Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve, ktoré vydá výkonný výbor. Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi písomne zdôvodnené najneskôr do 90 dní od podania jeho prihlášky. Proti rozhodnutiu výkonného výboru o neprijatí za člena MAS je možné podať písomné odvolanie valnému zhromaždeniu členov do 30 dní od doručenia písomného rozhodnutia o neprijatí. Odvolanie je adresované predsedovi výkonného výboru.

4.5 Člen MAS má právo:

 • zúčastňovať sa valných zhromaždení MAS,
 • hlasovať o stratégii CLLD o všetkých zmenách v kompetencii MAS,
 • aktívne sa podieľať na činnosti MAS,
 • obracať sa na orgány MAS s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti, hospodárení a rozhodnutiach orgánov MAS,
 • navrhovať členov výkonného výboru a revíznej komisie
 • voliť a byť volený do orgánov MAS,
 • zúčastňovať sa na akciách organizovaných MAS,
 • využívať informácie a služby MAS.

4.6 Člen MAS má povinnosť:

 • prispievať svojou činnosťou k tvorbe a realizácii stratégie CLLD a cieľom MAS,
 • dodržiavať a napĺňať stanovy a spoločne dohodnuté postupy,
 • dodržiavať prijaté uznesenia valného zhromaždenia,
 • aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom MAS,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok MAS,
 • v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie,
 • informovať MAS o svojich poznatkoch a skúsenostiach týkajúcich sa účelu a cieľov MAS,
 • zaplatiť členský príspevok, prípadne svoj príspevok na spolufinancovanie projektov v prípade rozhodnutia orgánov MAS.

4.7 Členstvo v MAS zaniká:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z MAS do sídla MAS,
 • vylúčením – ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, ciele, a prácu MAS, a ak svojím vedomým konaním v rozpore s cieľmi MAS poškodzuje dobré meno MAS. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie MAS,
 • úmrtím člena – fyzickej osoby,
 • zánikom člena – právnickej osoby,
 • zánikom MAS.

4.8 Fyzická osoba – podnikateľ, alebo občan, ako člen MAS vykonáva svoje práva a povinnosti bezprostredne sama respektíve prostredníctvom inej fyzickej osoby, ktorú určila ako svojho zástupcu.

4.9 Právnická osoba ako člen MAS vykonáva svoje práva a povinnosti v MAS prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú určila ako svojho zástupcu na základe písomného plnomocenstva.

4.10 Každý člen  MAS je zaradený do jednej z nasledovných záujmových skupín:

 • a) záujmová skupina verejného sektora (ďalej aj „ZSVS“),
 • b) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej aj „ZSPS“),
 • c) záujmové skupina občianskeho sektora (ďalej aj „ZSOS“).

4.11 Záujmová skupina verejného sektora je v súlade s § 3 zákona o rozpočtových pravidlách zastúpená:

 • a) subjekty ústrednej správy:
  • štátne rozpočtové organizácie;
  • štátne príspevkové organizácie; – verejné vysoké školy;
  • iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených
   Štatistickým úradom SR podľa § 19 až § 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • b) subjekty územnej samosprávy – obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie; – vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie;

 • c) združenia právnických osôb zo sektora verejnej správy (všetci členovia združenia sú zo sektora verejnej správy).

4.12 Záujmová skupina podnikateľského sektora je zastúpená: a) podnikatelia v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník; b) právnické osoby združujúce podnikateľov a ich záujmy. Záujmová skupina občianskeho sektora je zastúpená, napr.: a) občianske združenia, spolky, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; a) občan; b) ostatné neprofesijné záujmové združenia, napr.: rybárske a poľovnícke združenia; c) a iné.

4.13 Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine.

Článok 5
Orgány združenia

5.1 Orgány združenia sú:

 • Valné zhromaždenie – najvyšší orgán
 • Výkonný výbor – výkonný orgán
 • Predseda a podpredsedovia – štatutárny orgán
 • Výberová komisia
 • Monitorovací výbor
 • Revízna komisia – kontrolný orgán

5.1.1 V rámci štruktúry orgánov MAS, nominovaná osoba v jednotlivých orgánoch nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov.

5.2 Valné zhromaždenie – najvyšší orgán

5.2.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom MAS a tvoria ho všetci členovia MAS tak, že ani na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej správy, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.

5.2.2 Členovia MAS, ktorí sú právnickými osobami, vykonávajú svoje práva poverenou osobou. Oprávnenosť na zastupovanie člena na valnom zhromaždení členov preukáže zástupca člena – právnickej osoby písomným splnomocnením.

5.2.3 Valné zhromaždenie členov zvoláva výkonný výbor prostredníctvom predsedu minimálne raz do roka, alebo ak písomne požiada o zvolanie minimálne tretina členov MAS, a to do 30‐tich dní od doručenia žiadosti predsedovi výkonného výboru. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia členov je predmetom rokovania len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.

5.2.4 Pri hlasovaní na valnom zhromaždení členov má každý člen jeden hlas.

5.2.5 Valné zhromaždenie členov je schopné sa uznášať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). Ak nie je prítomná 30 minút po stanovenom termíne začiatku nadpolovičná väčšina všetkých členov, rozhodne výkonný výbor o zvolaní náhradného valného zhromaždenia.

5.2.6 Náhradné valné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné ak je prítomná minimálne jedna tretina všetkých členov MAS a vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program. Ak je v programe zlúčenie s iným občianskym združením, alebo dobrovoľné rozpustenie MAS a ak nie je riadne valné zhromaždenie členov uznášaniaschopné, musí výkonný výbor vždy zvolať valné zhromaždenie členov na iný termín.

5.2.7 Valné zhromaždenie rozhoduje o najdôležitejších otázkach MAS, predovšetkým však:

 • rozhoduje o počte členov v orgánoch MAS, ktorý je vždy nepárny,
 • volí a odvoláva členov výkonného výboru a revíznej komisie,
 • schvaľuje volebný poriadok pre voľbu orgánov MAS,
 • schvaľuje stanovy MAS, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje organizačné a vnútorné predpisy MAS, ich zmeny a doplnky
 • schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu za uplynulý kalendárny rok,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení MAS,
 • rozhoduje o zániku MAS, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR;
 • stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,
 • schvaľuje plán činnosti, rozvojové dokumenty a stratégiu CLLD a jej aktualizáciu,
 • schvaľuje kritéria pre výber projektov,
 • rozhoduje o účasti MAS v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a volí do nich svojich zástupcov,
 • rozhoduje o vylúčení člena z MAS,
 • schvaľuje prijatie nových členov MAS a berie na vedomie ukončenie členstva členov MAS,
 • schvaľuje správu o činnosti revíznej komisie,
 • vykonáva ďalšie rozhodnutia, vyplývajúce zo zákona, stanov MAS, alebo ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú činnosť MAS a nie sú v kompetencii iného orgánu MAS.

5.2.8 Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám), ak však rozhoduje o zmene stanov, o zániku MAS, o majetkovom vysporiadaní, je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov.

5.2.9 V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj v druhom hlasovaní sa považuje, že návrh nebol prijatý.

5.2.10 Z rokovania valného zhromaždenia členov sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať najmä: dátum, miesto konania, program, prijaté rozhodnutia s uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietok účastníkov a záverečné uznesenie a prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

5.3 Výkonný výbor

5.3.1 Výkonný výbor je najvyšší výkonný a rozhodovací orgán v období medzi valnými
zhromaždeniami a je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu MAS. Vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými vykonávacími predpismi MAS.

5.3.2 Výkonný výbor má 15 členov, z toho:

 • 4 členovia zastupujú podnikateľský sektor
 • 4 členovia zastupujú občiansky sektor,
 • 7 členovia zastupujú verejný sektor.

Pri zložení výkonného výboru musí byť dodržaná podmienka, že ani orgány verejnej správy, ani žiadna záujmová skupina nemajú viac ako 49 % hlasovacích práv. Počet členov výkonného výboru musí byť nepárny. Členovia výkonného výboru sú volení na obdobie dvoch rokov. Opakovaná voľba člena výkonného výboru je možná.

5.3.3 Výkonný výbor vykonáva hlavne tieto činnosti:

 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
 • podáva informácie o činnosti MAS členom a verejnosti,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
 • volí a odvoláva predsedu a podpredsedov MAS spomedzi členov výkonného výboru,
 • zriaďuje kanceláriu MAS a schvaľuje jej rozpočet,
 • menuje manažéra MAS, schvaľuje pracovný a organizačný poriadok MAS,
 • predkladá zmeny stanov a vnútorných smerníc na schválenie valnému zhromaždeniu,
 • riadi a koordinuje činnosť MAS,
 • zabezpečuje návrh rozpočtu a plán činnosti MAS,
 • zabezpečuje správu o činnosti a hospodárení MAS,
 • zriaďuje výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor,
 • volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,
 • vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru,
 • schvaľuje rozsah činnosti monitorovacieho výboru
 • zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
 • vyhodnocuje realizáciu stratégie CLLD, zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým žiadostiam o NFP,
 • vedie zoznam hodnotiteľov,
 • schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami ako aj s medzinárodnými organizáciami,
 • poveruje iné osoby na konanie v mene MAS na presne stanovený účel,
 • podáva návrh valnému zhromaždeniu na odvolanie člena výkonného výboru,
 • menuje likvidátora.

5.3.4 Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenia schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

5.3.5 Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda podľa potreby, minimálne však štyrikrát do roka.

5.3.6 Mandát člena výkonného výboru zaniká uplynutím, voľbou nového výkonného výboru, odstúpením člena, úmrtím alebo odvolaním valným zhromaždením.

5.3.7 Pri ukončení funkcie člena výkonného výboru z akéhokoľvek dôvodu môže výkonný výbor pribrať nového člena výkonného výboru z radov členov MAS do doby najbližšieho konania valného zhromaždenia.

5.3.8 Členovia Výkonného výboru nemôžu byť zároveň aj členmi revíznej komisie – kontrolného orgánu.

5.4 Predseda a podpredsedovia – štatutárny orgán

5.4.1 Predsedu a dvoch podpredsedov volí a odvoláva výkonný výbor MAS spomedzi svojich členov.

5.4.2 Predseda je štatutárnym orgánom MAS, ktorý vystupuje v mene MAS navonok a podpisuje zmluvy. Za MAS podpisuje tak, že k názvu MAS pripojí svoj podpis.

5.4.3 Predseda vykonáva hlavne tieto činnosti:

 • zvoláva a vedie zasadnutia výkonného výboru,
 • jedná v mene MAS s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace písomnosti,
 • riadi činnosť MAS,
 • schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP)/žiadostí o príspevok (ďalej ŽoPr),
 • schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP/ŽoPr,
 • schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,
 • vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na predkladanie projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového systému)/ŽoNFP,
 • vo vzťahu k IROP predkladá Protokol o výbere ŽoPr z IROP na RO pre IROP,
 • predkladá návrh rozpočtu výkonnému výboru na posúdenie.

5.4.4 Na základe poverenia môže predseda poveriť výkonom konkrétnych činností podpredsedu.

5.4.5 Podpredsedovia sa volia jeden z verejnej správy a druhý zo zástupcov podnikateľského alebo občianskeho sektora. Mandát predsedu a podpredsedov združenia zaniká uplynutím funkčného obdobia, zvolením nového predsedu a podpredsedu, ich odstúpením, ich odvolaním výkonným výborom, alebo smrťou.

5.5 Výberová komisia

5.5.1 Výberová komisia je orgánom MAS a volí a odvoláva ju výkonný výbor. Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

5.5.2 Výberová komisia MAS vykonáva výber ŽoNFP/ŽoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. Pri rozhodovaní o výbere projektov musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umožnený výber písomným konaním.

5.5.3 Výberová komisia vykonáva v rámci PRV SR 2014 – 2020 hlavne tieto činnosti:

 • zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné)/hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr;
 • posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,
 • prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr na základe výsledkov posúdenia/odborného hodnotenia a zoradí projektové zámery/ŽoNFP/ŽoPr podľa bodového hodnotenia,
 • stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) a to na základe výsledkov odborného hodnotenia.
 • vykoná výber projektových zámerov (ak relevantné)/ŽoNFP/,
 • navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona o príspevku z EŠIF;
 • schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP na financovanie z PRV,
 • schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoPr na financovanie z IROP,
 • schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné),
 • vypracuje Protokol o výbere projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,
 • vypracuje návrh hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné),
 • stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr.

5.5.4 Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov predmetnej výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritéria a stanoví poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku. V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol o výbere ŽoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr odporúčaných na neschválenie.

5.5.5 Výberová komisia má 3 členov. Opakovaná voľba člena výberovej komisie je možná. Počet členov výberovej komisie MAS je nepárny. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie.

5.5.6 Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore , revíznej komisii a monitorovacom výbore MAS. Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS.

5.5.7 Zasadania výberovej komisie zvoláva jej predseda, ktorého volia členovia komisie spomedzi seba. Výberová komisia a riadi sa štatútom, schváleným výkonným výborom. Výberovej komisii predsedá na každom zasadnutí jeden jej člen, ktorého si komisia zvolí na začiatku každého zasadnutia.

5.5.8 Výberová komisia je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému výboru.

5.5.9 Člen výberovej komisie MAS nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je štatutárnym zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov v organizačnej štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert). V prípade zistenia tejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie MAS nahradený iným členom.

5.5.10 Výberová komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie výberovej komisie je právoplatné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5.5.11 Výberová komisia sa riadi počas zasadnutia pravidlami svojho štatútu a manuálov, ktoré vypracuje kancelária a schváli výkonný orgán.

5.6 Monitorovací výbor

5.6.1 Monitorovací výbor je orgánom, ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci implementácie stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod.

5.6.2 Monitorovací výbor volí a odvoláva výkonný výbor na obdobie implementovania stratégie CLLD.

5.6.3 Monitorovací výbor má minimálne 5 členov. Opakovaná voľba člena monitorovacieho výboru je možná. Počet členov monitorovacieho výboru MAS je nepárny.

5.6.4 Člen monitorovacieho výboru nemôže byť členom výkonného výboru ani členom výberovej komisie. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS, ale nemusia byť členmi MAS.

5.6.5 Zasadania monitorovacieho výboru zvoláva jej predseda, ktorého volia členovia výboru spomedzi seba.

5.6.6 Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu výkonným výborom.

5.6.7 Monitorovací výbor v rámci hodnotenia a kontroly realizácie projektov vykonáva najmä tieto činnosti:

 • pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie CLLD,
 • pripravuje správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladá na Riadiaci orgán a Poľnohospodársku platobnú agentúru,
 • vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev.

5.6.8 Monitorovací výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie monitorovacieho výboru je právoplatné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5.6.9 Monitorovací výbor musí zasadať minimálne raz ročne. Na svojich zasadnutiach sa riadi štatútom a manuálmi, ktoré vypracuje a schváli výkonný orgán. Na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činností, ten podlieha schváleniu výkonným orgánom.

5.6.10 Predseda monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru s hlasom poradným.

5.7 Revízna komisia – kontrolný orgán

5.7.1 Revízna komisia je kontrolným orgánom MAS a za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.

5.7.2 Revíznu komisiu tvoria 3 členovia, ktorých volí valné zhromaždenie na obdobie troch rokov. Opakovaná voľba člena revíznej komisie je možná.

5.7.3 Revízna komisia volí zo svojich členov predsedu revíznej komisie.

5.7.4 Člen revíznej komisie nesmie byť súčasne členom iného orgánu MAS okrem členstva v najvyššom orgáne.

5.7.5 Revízna komisia najmä:

 • nahliada do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti MAS,
 • kontroluje hospodárenie MAS, nakladanie s majetkom MAS,
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
 • upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

5.7.6 Zasadania revíznej komisie sa konajú minimálne dva krát do roka a zvoláva ich predseda komisie.

5.7.7 Revízna komisia uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie revíznej komisie je platné, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5.7.8 Členovia majú právo zúčastňovať sa na rokovaní výkonného výboru, monitorovacieho výboru a výberovej komisie ako pozorovatelia s hlasom poradným.

Článok 6
Kancelária MAS

6.1 Kanceláriu MAS zriaďuje Výkonný výbor na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia.

6.2 Na čele Kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným výborom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru a výberovej komisie s hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným výborom.

6.3 Funkcia manažéra MAS zahŕňa najmä nasledovné činnosti:

 • vykonávanie formálnej kontroly prijatých projektových zámerov a ŽoNFP/ŽoPr od žiadateľov, poskytovanie informácií žiadateľom,
 • zabezpečenie zberu informácií pre monitoring a hodnotenie a zabezpečenie ďalších administratívnych činností MAS (napr. príprava žiadostí o platbu, príprava podkladových dokumentov k verejnému obstarávaniu, účtovníctvu, príprava dokumentov na zasadnutia a zo zasadnutí jednotlivých orgánov MAS a pod.), príprava a manažovanie projektových výziev,
 • zabezpečenie publicity a informovania,
 • zabezpečenie ďalších informačných a vzdelávacích aktivít pre záujemcov,
 • zabezpečenie prípravy ŽoP na čerpanie nenávratného finančného príspevku na chod MAS.
 • zabezpečenie ďalších činností súvisiacich s implementáciou stratégie CLLD a chodom MAS.

6.4 Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS, ktorí nemôžu byť členmi iných orgánov MAS s výnimkou najvyššieho orgánu MAS.

Článok 7
Zásady hospodárenia

7.1 Majetok MAS je tvorený hmotným majetkom, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a inými majetkovými právami. MAS môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií a štátu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

7.2 Hospodárenie MAS sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

7.3 Zdrojom majetku MAS sú predovšetkým:

 • členské príspevky,
 • príjmy z vlastnej činnosti,
 • pôžičky, úvery, úroky,
 • dary od fyzických a právnických osôb,
 • dotácie a granty,
 • príjmy z prenájmu a požičiavania majetku,
 • sponzorské príspevky a dary.

7.4 Prostriedky MAS možno použiť výlučne na zabezpečenie cieľov MAS v zmysle platných stanov MAS.

7.5 Členovia MAS nemajú právny nárok na podiely z výsledkov hospodárenia MAS alebo iných príjmov.

7.6 Majetok MAS nemožno darovať.

7.7 MAS hospodári podľa schváleného rozpočtu.

Článok 8
Zánik MAS

8.1 MAS zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení MAS, alebo zlúčení s iným občianskym združením.

8.2 MAS zaniká dňom výmazu z registra na Ministerstve vnútra SR. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré vykoná likvidátor. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa ustanovení § 70‐75 Obchodného zákonníka a nasl..

8.3 Všetok zostávajúci majetok a aktíva MAS musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely.

8.4 O menovaní likvidátora rozhoduje výkonný výbor a určuje jeho odmenu.

8.5 Náklady na likvidáciu sa hradia z majetku MAS.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1 MAS vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

9.2 Týmito stanovami sa rušia stanovy registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12.2.2016 pod číslom VVS/1-900/90-46348-2 v znení dodatku registrovaného dňa 6.7.2017 pod číslom VVS/1-900/90-46348-3.

9.3 Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia.

V Sobranciach, dňa 11.12.2018

Stiahnuť dokument

Prihláška MAS ZPV