VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-003

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, O.Z. VYHLASUJE

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-003

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 16.01.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 17. dňu príslušného mesiaca

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-003, aktivita D2 k 31.12.2023 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. vydáva:

AKTUALIZÁCIU VÝZVY č.2 – platná od 04.08.2023 

Dokumenty na stiahnutie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na stiahnutie: 

Výzva-IROP_CLLD_R026_512_003-SZ

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_c2_D2

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Priloha_01_Formular_ZoPr_IROP_CLLD_R026_512_003

Príloha_02_Vyzvy-_Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_IROP_CLLD_R026_512_003

Príloha_03_Vyzvy_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R026_512_003

Príloha_04_Vyzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_R026_512_003

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

00_Inštrukcia-k-určeniu-podniku-v-ťažkostiach_v_1.1_SZ

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_IROP_CLLD_R026_512_003

Príloha_02_ZoPr_Test_podniku_v_tazkostiach_IROP_CLLD_R026_512_003

Príloha_02a_ZoPr_Pokyny_k_vyplneniu_testu_podniku_v_tazkostiach_IROP_CLLD_R026_512_003

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub_IROP_CLLD_R026_512_003

Priloha_05_ZoPr-Udelenie_suhlasu_pre_poskytnutie_vypisu_z_registra_trestov_IROP_CLLD_R026_512_003

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_IROP_CLLD_R026_512_003

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_IROP_CLLD_R026_512_003

 

AKTUALIZÁCIU VÝZVY č.1 – platná od 06.08.2022

Aktualizácia č. 1 platná od 6.8.2022

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-D2

Výzva IROP-CLLD-R026-512-003 vyhlásená dňa 16.01.2020

Výzva-IROP_CLLD_R026_512_003

Prílohy k výzve na stiahnutie

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie