VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU IROP-CLLD-R026-512-005

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, O.Z. VYHLASUJE

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-005

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: F2 Verejná kanalizácia

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 18.1.2021

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu

 

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. vydáva:

AKTUALIZÁCIU VÝZVY – platná od 27.8.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy F2

Výzva-IROP-CLLD-R026-512-005 SZ

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na stiahnutie: 

Výzva IROP-CLLD-R026-512-005

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Priloha_01_Formular_ZoPr_IROP_CLLD_R026_512_005

Priloha_02_Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_IROP_CLLD_R026_512_005

Priloha_03_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R026_512_005

Priloha_04_Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_R026_512_005

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr_Splnomocnenie

Priloha_02_ZoPr_Test podniku v tazkosti

Priloha_02a_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Priloha_02b_Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie