VÝZVA Č. 4 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV SR 2014 – 2022 PRE PODOPATRENIA 6.1, 6.3, 8.3 PRV – UZAVRETÁ

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“)

V Y H L A S U J E

Výzvu č. 4 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenia (ďalej len „výzva na výber OH“):

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 26.05.2023
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 23.06.2023
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 30.06.2023

Výzva č. 4 na výber OH pre ŽoNFP – MAS Zemplín pod Vihorlatom

Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Príloha č. 2 – Životopis_vzor