VÝZVA Č. 3 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV SR 2014 – 2020 PRE PODOPATRENIA 4.2, 6.4 PRV – UZAVRETÁ

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“)

V Y H L A S U J E

Výzvu č. 3 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia (ďalej len „výzva na výber OH“):

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 19.11.2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 09.12.2020 
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 18.12.2020

Dokumenty na stiahnutie:

 

Zverejnené: 19.11.2020