Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy:  7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)                                                             

Kód výzvy:          MAS_102/7.4/5_VS

Názov výzvy:      19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného

Typ výzvy:           Uzavretá

Druh výzvy:         Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu:       CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:               Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:  12. 06. 2023

PREDĹŽENIE TERMÍNU VÝZVY: 07. 09. 2023

Na stiahnutie:  →Výzva MAS – CLLD – Výzva MAS_102_7.45_VS

                            → Prílohy výzvy

  • Link na výzvu v ITMS2014+: TU