Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy:  7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                   MAS_102/7.4/3

Názov výzvy:               Podopatrenie 7.4

Typ výzvy:                   Uzavretá

Druh výzvy:                 Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:        Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:   13.10.2021

Dátum uzavretia:     13.12.2021

Link na výzvu v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d7c358b5-769e-4939-ac2d-9033ee3a949e

 

Na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_102_7.4_3_10_2021

Kriteria_pre_vyber_projektov_ZPV_verzia 2.1_final 2021_BSZ(úprava v 6.1 a 6.3)

Usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ