Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Aktualizovanú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy:  7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                    MAS_102/7.2/2

Názov výzvy:                Podopatrenie 7.2

Typ výzvy:                    Uzavretá

Druh výzvy:                 Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu:  CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:          Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:     31. 07. 2020

Dátum uzavretia:       09. 12. 2020

Link na výzvu v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=aa8344ea-45b9-4cb9-8522-52d82d9832ac

 

Na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_7.2_aktualizacia

Prílohy k výzve 7.2

usmernenie ppa pre MAS covid-19

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3

Výberové a hodnotiace kritéria CLLD PRV

 

Zverejnené: 29.07.2020

Aktualizované: 09.10.2020