Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy:  7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                   MAS_102/7.2/1.1

Názov výzvy:               Podopatrenie 7.2

Typ výzvy:                   Uzavretá

Druh výzvy:                 Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:        Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:   27.06.2019

Dátum uzavretia:     04.11.2019

Link na výzvu v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=3414e162-8e9a-4899-a698-bbe25fb958de

 

Na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD (podopatrenie 7.2)

Prílohy k výzve 7.2

Príručka pre prijímateľa NFP Leader verzia-1-1

Kritéria pre výber projektov

 

Zverejnené: 24.06.2019