Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 4.2. Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov

Kód výzvy:                   MAS_102/4.2/5

Názov výzvy:               Podopatrenie 4.2 – Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov

Typ výzvy:                   Uzavretá

Druh výzvy:                Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:         Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:  31. 08. 2023

Dátum uzavretia:    30.10. 2023

Link na výzvu v ITMS2014+: https://public.itms2014.sk/vyzva?id=9009e061-24ad-4300-80bc-089b6e62a1d5

Na stiahnutie:

MAS_102_4.2_5_prílohy