Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Aktualizovanú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                   MAS_102/4.1/1

Názov výzvy:               Podopatrenie 4.1

Typ výzvy:                   Uzavretá

Druh výzvy:                Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:         Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:   15.05.2020

Dátum uzavretia:     01.12.2020

Link na výzvu v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=36a5fad8-0d0f-4535-8f4c-23926d2d2fc5

  • MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2020Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Zmena ukončenia termínu výzvy z 18.9.2020 na dátum 1.12.2020.
  • MAS aktualizovala výzvu na základe aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP LEADER verzia 1.3

 

Na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_4.1_aktualizacia_9_2020

Prílohy k výzve 4.1

usmernenie ppa pre MAS covid-19

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz (2)

Výberové kritéria

 

Zverejnená: 12.5.2020

Aktualizácia č.1: 09.09.2020

Aktualizácia č.2: 05.10.2020