OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY Č. 2 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV  PRE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV SR 2014 – 2020 PRE PODOPATRENIA 4.1, 8.6 PRV

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 20.07.2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 21.08.2020 
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 04.09.2020

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., oznamuje žiadateľom, že dňa 02. 10. 2019 bola Výzva č.2 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 4.1, 8.6 uzavretá.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č.2 na výber OH pre ŽoNFP – MAS Zemplín pod Vihorlatom

Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Priloha č. 2 Vzor životopisu