VÝZVA Č. 2 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV SR 2014 – 2020 PRE PODOPATRENIA  4.1, 8.6 – UZAVRETÁ

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“)

V Y H L A S U J E

Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia (ďalej len „výzva na výber OH“):

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

8.6 Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj)

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 20.07.2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 21.08.2020 
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 04.09.2020

Dokumenty na stiahnutie:

Zverejnené: 20.07.2020