Oznam o uzavretí Výzvy č. 1 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 05.09.2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 02.10.2019 
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 23.10.2019

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z., oznamuje žiadateľom, že dňa 02. 10. 2019 bola Výzva č.1 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 uzavretá.

Výzva sa nachádza v Archíve výziev na odborných hodnotiteľov: http://maszpv.sk/archiv-vyziev-na-odbornych-hodnotitelov-prv/