MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-006 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 26.05.2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 26.07.2020

Bližšie informácie: tu