MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZEMPLÍN POD VIHORLATOM, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-R026-512-004 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Aktivita: F1 Verejný vodovod

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 20. 1. 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 20.03.2020

Bližšie informácie: http://maszpv.sk/aktualne-vyzvy/irop/