Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                   MAS_102/7.5/1

Názov výzvy:               Podopatrenie 7.5

Typ výzvy:                   Uzavretá

Druh výzvy:                 Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:        Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:   28.06.2019

Dátum uzavretia:     05.11.2019

Link na výzvu v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=69497eec-51e9-4a89-bf16-45ba06dd08c5

 

Na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD (podopatrenie 7.5)

Prílohy k výzve 7.5

Príručka pre prijímateľa NFP Leader verzia-1-1

Kritéria pre výber projektov

 

Zverejnené: 25.06.2019