Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Aktualizovanú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                    MAS_102/6.4/1

Názov výzvy:                podopatrenie 6.4

Typ výzvy:                    Uzavretá

Druh výzvy:                  Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu:   CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:           Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:       26.08.2020

Dátum uzavretia:         08.01.2021

Link na výzvu v ITMS2014+:

Na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_6.4_aktualizacia_9_2020

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz (1)

Kritéria pre výber projektov

Prílohy k výzve 6.4

usmernenie ppa pre MAS covid-19

 

 

Zverejnené: 26.08.2020

Aktualizované: 05.10.2020