Touto aktualizáciou č. 1, MAS Zemplín pod Vihorlatom v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 20.7.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len„MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy:     6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                  MAS_102/6.3/1

Názov výzvy:              Podopatrenie 6.3

Typ výzvy:                   Uzavretá

Druh výzvy:                 Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu:  CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:          Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:  30.05. 2023

Dátum uzavretia:     28.07. 2023   24.08.2023

Na stiahnutie:   →  Výzva MAS_102/6.3/1

                             →  Prílohy výzvy

 

  • Link na výzvu v ITMS2014+: TU