Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                   MAS_102/4.1/3

Názov výzvy:               Podopatrenie 4.1

Typ výzvy:                   Uzavretá

Druh výzvy:                Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:         Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:  13. 10. 2021

Dátum uzavretia:    30.11. 2021

Link na výzvu v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=ea2e2faa-7132-4e74-83fe-2c01b5f67bbe


Na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_102_4.1_3_10_21
Kriteria_pre_vyber_projektov_ZPV_verzia 2.1_final 2021_BSZ(úprava v 6.1 a 6.3)
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_sz (3)
priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr-verzia-1.3
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3
priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-verzia-1.3
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ (1)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3
priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3
priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3
priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode-verzia-1.3