Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                   MAS_102/4.1/2

Názov výzvy:               Podopatrenie 4.1

Typ výzvy:                   Uzavretá

Druh výzvy:                Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:         Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:  25. 5. 2021

Dátum uzavretia:    7. 7. 2021

Link na výzvu v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d2c3350e-6a98-4a51-8671-3c921e281005

 

Na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD (podopatrenie 4.1)

Prílohy k výzve 4.1

Príručka pre prijímateľa NFP Leader Verzia 1.3

Výberové a hodnotiace kritéria_CLLD_PRV

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19