Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Aktualizovanú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy:  7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                   MAS_102/7.4/1.1

Názov výzvy:               Podopatrenie 7.4

Typ výzvy:                   Uzavretá

Druh výzvy:                 Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)

Stratégia CLLD:        Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom

Dátum vyhlásenia:   29.07.2019

Dátum uzavretia:     26.02.2020

Link na výzvu v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=2ef1a01d-d447-4dfc-a310-ede8f048f75e

Na stiahnutie: 

Výzva MAS – CLLD (podopatrenie 7.4)

Prílohy k výzve 7.4

Príručka pre prijímateľa NFP Leader verzia-1-2

Výberové kritéria

 

Zverejnené: 26.07.2019